Kvinnoveckan är Amnestys Finländska sektions och Förbundet för mödra- och skyddshems gemensamma kampanj för att motarbeta våld mot kvinnor. Med kampanjen visar vi hurdan framtid som är möjlig då vi fortsätter vårt ihärdiga och effektiva arbete mot kvinnovåld.

Vi vill skriva en ny framtid för kvinnorna i Finland och den framtiden skapas nu!

Vi vill ha en framtid där inte en enda kvinna dör till följd av våld i nära relationer eller blir våldtagen. En framtid där sexuella trakasserier hör till historien och det finns tillräckligt med skyddshem.

Vårt mål är att Finland år 2030 är Europas tryggaste land för kvinnor.

Politiker, oberoende av parti, har en avgörande ställning för hur vi uppnår målet.
I centrum för vårt påverkansarbete är en dialog med dem som bedriver politik. Vi kräver vilja, pengar och resurser av dem. Det är vårt viktigaste förändringskrav. Att detta förverkligas är stommen i att uppnå vårt mål.

Förutom politiker behöver vi även hela samhället med. Våld mot kvinnor måste upphöra, varje människa måste förstå att kvinnor och flickor har en absolut och okränkbar sexuell självbestämmanderätt.

Vad krävs det för att kunna uppnå målet?

 • Beslutsfattarna har förstått allvaret med våld mot kvinnor och har vidtagit åtgärder för dess eliminering – utan att varken spara på pengar eller pruta på kvaliteten.
 • Vår lagstiftning erkänner den speciella karaktären som våldet mot kvinnor har och skyddar kvinnor och flickor från våld på bästa möjliga sätt.
 • Varenda en förstår att kvinnor och flickor har en absolut och okränkbar sexuell självbestämmaderätt.
 • Att känna igen och ingripa i sexuella trakasserier är en del av alla läroanstalters och arbetsplatsers dna.
 • Skyddshemsnätverket täcker hela landet:det räddar människoliv och är lika viktigt som brandkåren.
 • Det är ingen brist på tjänster: såväl de som fruktar eller utsätts för våld som de som är oroade för sitt eget våldsutövande får hjälp och stöd tillräckligt länge.
 • Förföljelse efter skilsmässa anses vara potentiellt dödligt och skyddsmekanismerna är anpassade enligt det. Besöksförbudet är en del av brottsprocessen.
 • Efterlevandet av besöksförbudet är polisens ansvar. Den som skyddas av förbudet behöver inte rapportera om brott mot förbudet utan polisen får automatiskt en anmälan om det.
 • Kvinnor kan uttrycka sina åsikter på nätet utan rädsla för hot och våld.
 • Det är våldsutövaren som får skulden för sexuellt våld. Orsaken är inte längden på kjolen, berusningsgrad eller sexuellt våld som påstås vara “normalt” i ett kuvat parförhållande.
 • Fall där offret inte har kunnat ge sitt samtycke definieras som våldtäkt. Endast genom att förankra definitionen på våldtäkt i brist på samtycke kan alla våldtäktsoffer få rättvisa.
 • Familjevåld beaktas i beslut gällande vårdnad om barn och umgängesrätt. Inte ett enda barn skall behöva träffa en förälder som hen är rädd för.

Med din donation kan Amnesty och Förbundet för mödra- och skyddshem fortsätta det ihärdiga, effektiva och målmedvetna arbetet i kampen mot våld mot kvinnor. Vi träffar beslutsfattare, gör ställningstaganden, lyfter fram ärendet till diskussion och tryggar tillgängligheten till tjänster. Din donation säkerställer vårt viktiga arbete även i fortsättningen.